عباس آخوندی در نامه‌ای به سیدمحمد خاتمی و بهزاد نبوی: مشت آهنین راهبردی آسان ولی بهترین و نشانه قدرت نیست

عباس آخوندی در نامه‌ای به سیدمحمد خاتمی و بهزاد نبوی: مشت آهنین راهبردی آسان ولی بهترین و نشانه قدرت نیست

مشت آهنین راهبردی آسان و در دسترس است. لیکن هیچگاه بهترین راهکار نیست و هیچگاه هم نشان قدرت نیست. حاکمیت باید تعارض موجود را بدون هرگونه تقلیل به مسائل‌جزیی و بدون هرگونه تحریف به اغتشاش همان‌طور که هست به رسمیت بشناسد.