رستگاری در سقالکسار، مکاشفه در شمعدانی های ماسوله

رستگاری در سقالکسار، مکاشفه در شمعدانی های ماسوله

 سفرنامه یا سیاحتنامه از قرون گذشته در بین همه ملل جهان متداول بوده و سالهاست یکی از  متون قابل اتکاء شناخت اقوام، سنن، سنت ها و گروههای مختلف شهری و روستایی است. در سال های گذشته، مقامات، اساتید و شخصیت های برجسته داخلی و خارجی از شهرهای شمالی ایران دیدار کرده اما کمتر اثری از این سفرها و نگاهشان به مردمان این منطقه از ایران برجای گذاشته اند.