ابعاد حقوقی مصوبه شورای عالی هماهنگی سران: در تضاد با نظام حقوقی، نظام اداری و اصول مربوط به اموال عمومی

ابعاد حقوقی مصوبه شورای عالی هماهنگی سران: در تضاد با نظام حقوقی، نظام اداری و اصول مربوط به اموال عمومی

آنچه که به عنوان آیین نامه مولدسازی مصوب شده است، به طور کاملا آشکار و گسترده تمام نظام حقوقی و قانونی کشور را نادیده گرفته است و یک متن استثنایی است که در هیچ کجای دنیا و تاریح حقوق ایران با مشابه آن مواجه نخواهید شد.