چهار گام اقتصادی که امید را به جامعه بر می‌گرداند

چهار گام اقتصادی که امید را به جامعه بر می‌گرداند

یکی از مهمترین عوامل ناامیدی بحث تشدید شکاف طبقاتی است؛ بنابراین دولت باید در اولین گام بازنگری در سیستم توزیع ثروت را مد نظر قرار دهد. این یعنی اصلاحات ساختاری در نظام مالیاتی، بانکداری و یارانه ای.»