سید حسن خمینی: اگر گفتگو نکنیم، دعوا راه می‌افتد؛ دعوا هم که راه بیافتد، کشور ۱۰۰ سال عقب می‌افتد / از دل دعوا، کسی پیروز بیرون نمی‌آید / حجم کینه را در جامعه پایین بیاورید

سید حسن خمینی: اگر گفتگو نکنیم، دعوا راه می‌افتد؛ دعوا هم که راه بیافتد، کشور ۱۰۰ سال عقب می‌افتد / از دل دعوا، کسی پیروز بیرون نمی‌آید / حجم کینه را در جامعه پایین بیاورید

سید حسن خمینی در سخنانی گفت: اگر هیجان از حدّ معینی بالا برود جامعه دچار شکاف، گسل و دعوا می شود. اینکه فقط اطراف خودمان را ببینیم غلط است. ممکن است اطرافیان من یک طور فکر کنند و اطرافیان شما طور دیگر فکر کنند؛ فکر نکنیم جامعه یکسان می اندیشد.