برگزاری مناقصه پروژه بهسازی سراوان

برگزاری مناقصه پروژه بهسازی سراوان

پس از جذب هزار میلیارد ریال از اعتبارات مدیریت پسماند، شهرداری رشت به قید فوریت برگزاری مناقصه پروژه عملیات بهسازی مرکز دفن سراوان را با هماهنگی کارشناسان وزارت کشور و سازمان شهرداری‌ها برگزار کرد.